Houtskärs träkyrka, som tillägnats Jungfru Maria, ligger i Näsby kyrkby, som är i mitten av ögruppen, invid den smala Hålaxviken. Korskyrkan, som har jämnlånga korsarmar, ritades och byggdes av Erik Nilsson 1703-04.

Den rödmyllade kyrkan täcks av ett valmat spåntak. Från mittkorset reser sig en sirlig vimpelstång. Kyrkans altartavla från 1887 är målad av den välkända konstnären Victor Westerholm, som har rötter i Nagu. Altartavlan heter Jesus i Getsemane och det sägs att ängeln har fått Westerholms blivande makas ansikte.

Det finns till 450 sittplatser i kyrkan. Houtskär kyrkby hör till de första kyrkbyarna som grundats i Åbolands skärgård. Houtskärs välbevarade, småskaliga skärgårdskyrkomiljö består av hamnen, kyrkan, begravningsplatsen med stenmuren, klockstapeln, prästgården och sockenstugan. I Åbolands skärgård låg kyrkbyarna på de större öarna intill viktiga farleder.

Intill kyrkogården finns en klockstapel, vars nedre del uppfördes år 1753 (E. Johansson) och övre del år 1871. Prästgården från 1874 tillhör också miljön kring kyrkan. Mellan kyrkan och prästgården ligger ett mindre odlat område. Houtskärs Hembygdsmuseum verkar i sockenstugan från år 1885. Till museet hör 10 olika byggnader, bl.a. en vindmölla och en strandbod.

Under sommarsäsongen 15.5-31.8. är kyrkan öppen dagligen mellan kl 9-21. Under andra tillställningar eller för grupper enligt avtal. Förfrågningar till kapellförsamlingskansliet tel. 0403 124 450. Kansliet är öppet på tisdagar kl. 10-14.